Ngành này có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 7,9%, trong khi doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động giảm 16,8% so với cùng kỳ năm 2013.

Một số ngành có sự tái cơ cấu mạnh mẽ, thể hiện qua biến động tăng số lượng doanh nghiệp gia nhập cũng như số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường so với cùng kỳ năm trước như: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy tăng 58,5%; Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và tăng 25,8% về số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường; Xây dựng tăng 28,0% và tăng 2,7%; Vận tải kho bãi tăng 8,6% và tăng 14,7%; Thông tin và truyền thông tăng 7,0% và tăng 24,4%...

Một số ngành vẫn gặp khó khăn so với cùng kỳ năm trước: Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội giảm 15,5% về số doanh nghiệp thành lập mới và tăng 11,2% về số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động; Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm giảm 2,5% và tăng 8%. 


Theo Bảo Nguyên

Giao thông Vận tải